Általános Szerződési Feltételek

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

SIMPLE – ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Elfogadom, hogy a(z) Pharma Pill Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9) által a(z) cbdrendeles.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. A Pharma Pill Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

 1. BEVEZETÉS 
 • Jelen dokumentum (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya a cbdrendeles.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető és megrendelhető termékek vásárlása következtében létrejövő adás-vételi jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF tartalmazza a Weboldalon elérhető online szolgáltatás leírását, a Weboldalon elérhető webáruház (a továbbiakban: „Webáruház” használatának feltételeit, azokat a rendelkezéseket, amelyek a Webáruházból történő vásárlás esetén a felek közti jogviszonyra irányadóak, a vásárló jogaira, igényérvényesítésére vonatkozó rendelkezéseket.
 • Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF alapján megkötött szerződés nem kerül iktatásra, később nem kereshető vissza, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
 • A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Az ÁSZF folyamatosan elérhető, letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: [link].
 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 
 • A szolgáltató neve Pharma Pill Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”);
 • A szolgáltató székhelye (1027 Budapest, Bem József utca 9): [*];
 • A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected];
 • Cégjegyzékszáma: [0109680551];
 • Adószáma: [12043305241];
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: [Fővárosi Törvényszék];
 • A szerződés nyelve: magyar;
 • A tárhely-szolgáltató neve, címe, telefonos elérhetősége, e-mail címe: [Cloudways Ltd.] 52 Springvale, Pope Pius XII Street Mosta MST2653, Malta. tel:  +35635500106.
 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
 • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • Az ÁSZF [link] napjától, visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, tekintettel különösen, de nem kizárólagosan a jogszabály-változásra, az üzleti érdekre, és a szállítási költség változására. A félreértések elkerülése végett a módosítások a már teljesített megrendeléseket nem érintik. A Szolgáltató a módosításokat azok hatályba lépése előtt tizenöt nappal a Weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a vásárló jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A vásárlók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében, ahogy az lentebb a 12. pontban (Szerzői jogok) kifejtésre kerül. Felhívjuk a figyelmet, hogy tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (ide nem értve az ÁSZF-et, az adatvédelmi tájékoztatót és a szállítási feltételeket), elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást.
 1. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS ÉS FELELŐSSÉG
 • Vásárló a Weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy az ÁSZF, a szállítási feltételek és a Weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltató a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 • Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek minden vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A vásárló a Szolgáltató internetes vásárlási szolgáltatásának igénybe vételével ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek, kizárólag abban az esetben vállal a cég külföldre szállítást, amennyiben a vásárló a vételárat és szállítási költséget előre átutalja.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció, illetve a megrendelés folytán megadott adatok valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
 • A Webáruházában történő regisztráció során, a vásárló adatai megadása után a Szolgáltató rögzíti azokat, így a vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
 • A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló e-mail útján jelezheti.
 • Visszaélés gyanúja esetén, vagy ha a vásárló nem teljesíti vállalt kötelességeit, a Szolgáltató bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, illetve elállhat tőle és törölheti a Vásárló adatait.
 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK
 • A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, és magukba foglalják a kiszállítás költségét. A termékár a termék vásárlás időpontjában megjelölt vételára.
 • Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 • A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek némileg eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató hírlevélben, vagy egyéb közösségi oldalon indított kampányával tájékoztathaja a vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelés visszaigazolni, illetve teljesaíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megrendelés-visszaigazolást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a kedves vásárlókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.
 1. A VÁSÁRLÁS MENETE
 • A vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a Webáruházba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. A termékek lényeges tulajdonságairól vásárló azok képére kattintva és azok leírásában kaphat a vásárlást elősegítő részletesebb információkat. A termék kiválasztása és kosárba helyezése a „Kosárba rakom” menüpontra kattintással történik. A kosár tartalma a termék fotója felett megjelenő zöld sávban található kosár menüpontra, vagy az oldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintással ellenőrizhető. Itt van lehetőség a kedvezményre jogosító kupon felhasználásra, a kuponkód begépelése után a kupon hozzáadása menüpontra kattintással. A megrendelt termék mennyiségének megváltoztatására az új mennyiség beírásával és a kosár frissítése menüpontra kattintással van lehetőség. A pénztárhoz a kosár menüpontból lehet eljutni.
 • Amennyiben a vásárló további terméket szeretne vásárolni, azt a termékek menüpont alatt teheti meg. Ilyenkor a kosár tartalma megmarad és az újonnan kiválasztott termékek a korábban választott termékekhez hozzáadódnak.
 • Abban az esetben, ha a vásárló nem regisztrált felhasználó, meg kell adnia teljes nevét, címét, telefonszámát és email címét a vásárláshoz. A fizetési módok közül kizárólag utánvéttel lehet fizetni. Ebben az esetben a vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. A vásárlás a pénztárnál a szállítási adatok megadása után a „Megrendelés elküldése” menüpontra kattintással fejezhető be. Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. A vásárló továbbá a megrendelésével az ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy a Szolgáltató a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, melyről az elektronikus számla e-mail útján kerül kézbesítésre. A rendelt termék csomagja nem tartalmazza az ÁFÁ-s számlát. A számla igénylését kérjük előre jelezni. A számláztatás Ausztriából történik, ezért előre igénylés esetén osztrák számla jár.
 • Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vásárlót az új adatokról. A vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
 • Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt a böngészőben minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe vásárló be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „Kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja a vásárló a kosárban található termékeket, akkor a piros „X” gombra szükséges kattintania. A rendelés során a vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
 • Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő, elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül vásárlóhoz nem érkezik meg, vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 • Vásárló tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a vásárlót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
 • A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 • A visszaigazolás alapján létrejött adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a megrendelt termékek tulajdonjogának átruházására, a vásárló pedig a vételár megfizetésére és a megrendelt termékek átvételére köteles.
 • Tekintettel arra, hogy Szolgáltató vállalja a megrendelt termék vásárlóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vásárlóra, amikor a vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.
 1. SZÁLLÍTÁS
 • A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut 15000 Ft feletti megrendelés esetén díjmentesen szállítja ki. Ez az összeg alatt a rendelés kézbesítéséért 1890 ft-ot számolunk fel. A megrendelések kézbesítését a Webshippy Fulfillment végzi, aki a régió leginnovatívabb kiszervezett logisztikai szolgáltatója.
 • A Szolgáltató a megrendelések jelentős részét általában már a következő munkanapon teljesíti, az átlagos kiszállítási határidő azonban 1-3 munkanap. A vásárlónak a „Pénztár”-nál a „Megjegyzés” menüpontban van lehetősége jeleznie a megrendelésére, illetve a kiszálllításra vonatkozó speciális igényeit. A Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vásárló rendelkezésére bocsátani a dolgot.
 • Amennyiben a GLS futárszolgálat sikertelenül próbálja meg kézbesíteni a szállítmányt a szállítási címre (pl. senki nem tartózkodik a címen az átvételhez) abban az esetben a vásárló a futárszolgálattal tudja megbeszélni a csomagátvétel helyét.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősségét bármely olyan késedelemért, illetve kárért, amely abból keletkezik, hogy a GLS futárszolgálat vagy más kézbesítést végző partnere az átvételt követő legkésőbb 3 munkanpon belül nem kézbesíti a megrendelt terméket. Ezen felül Szolgáltató kijelenti, hogy a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli semminemű felelősség a csomagban bekövetkezett bármely olyan fizikai kárért, rongálásért, amely a fuvarozással összefüggésben keletkezett.
 • Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
 1. AZ ELÁLLÁS JOGA
 • A Szolgáltató késedelme esetén a vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a vásárló jogosult a szerződéstől elállni.
 • A vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
 1. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a vásárlót haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben vásárló elállhat a szerződéstől vagy továbbra is fenntarthatja az igényét a megrendelt termékre. Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni a megrendelt termék minél hamarabb történő beszerzése érdekében.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a vásárló 14 napon belül tájékoztatás iránti kéréssel fordul a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy legkésőbb 5 munkanapon belül megadja a szükséges tájékoztatást.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A vásárló a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 • A termék visszaküldésének költségét a vásárlónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 • A Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fent leírtak értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a vásárló részére, beleértve a szállítási díjat is.
 • A visszatérítés során Szolgáltató vissza utalással téríti meg a vásárlás összegét. A visszatérítés alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 • Vásárlónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie a határidő kezdetére okot adó körülménytől számított 14 napon belül.
 • Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, telefonon, vagy akár személyesen is (írásbeli megerősítést mindig kérünk). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a vásárló a Szolgáltató részére.
 • A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elállási nyilatkozat mintája itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor.
 • A vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót az ÁSZF-ben található elérhetőségeken.
 • Az elállási jog csak azokat a vásárlókat illeti meg, akik a Ptk. szerint „fogyasztónak” minősülnek. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

 1. SZAVATOSSÁG
 • A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Hibásan teljesít a Szolgáltató abban az esetben, ha például a csomag nem tartalmazza a kellő, megrendelt számú terméket

Kellékszavatosság:

 • A vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Szolgáltató által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette a vásárló, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltatás költségére vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja (amennyiben a Webáruházból rendelt termékek tekintetében ilyen lehetséges) vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 • Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl vásárló a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, a Webáruházon keresztül a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

 • Abban az esetben, ha a termék nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, akkor a vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését. Ezt a Szolgáltatóval mint forgalmazóval vagy pedig a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényt érvényesíthet a vásárló abban az esetben, ha például valamelyik termék csomagolásából hiányzik egy összetevő, amely a leírás alapján, a termék gyári csomagolásában benne kellene lennie.
 • Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a vásárló elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) mentesül a termékszavatossági felelősség alól, ha bizonyítja, hogy (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A vásárló ugyanazon hiba miatt termékszavatossági és kellékszavatossági igényt párhuzamosan, egymással egyszerre nem érvényesíthet.
 1. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
 • A vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak visszaigazoló levéllel).
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót, illetve a gyártót (ahogyan alkalmazandó) terhelik.
 • Szavatossági igényét a vásárló köteles írásban (postai úton, vagy e-mailen) bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát a Szolgáltató haladéktalanul, igazolható módon a vásárló rendelkezésére bocsájtja.
 • Ha a Szolgáltató a vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról –az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a vásárlót.
 • A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 1. PANASZKEZELÉS
 • Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti (írásbeli megerősítést minden esetben kérünk).
 • A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Tájékozatjuk a tisztelt vásárlót, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: (i) a vásárló (amennyiben fogyasztó) panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint a megyei kormányhivatal, illetve (ii) a fogyasztó békéltető testülethez, amelyek listáját az alábbi linken érheti el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez vagy a vásárló nem fogyasztó és erre nincsen lehetősége, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.
 1. SZERZŐI JOGOK
 • Weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (ide nem értve az ÁSZF-et, adatvédelmi tájékoztatót és a szállítási feltételeket), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 • Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
 • A cbdrendeles.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 • Ha az ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és annak teljesítését megkövetelje.
 • Szolgáltató és vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felek rögzítik, hogy a Webáruház Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, illetve azokból is lehet megrendeléseket leadni, ezért a vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a vásárló és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a vásárló fogyasztó, úgy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben az ÁSZF alapján megkötött szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.
 • A Szolgáltató a Webáruházban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
 • A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.